Projekt

Att utveckla verktygen tillsammans

Under 2021 undersöker CommunityKulturCentrum hur ett communitykonst- och kulturprojekt kan fungera som motor i stadsdelen, på skolan och i närsamhället. Tillsammans med skolor och lokala communities på Österlen, i Helsingborg och i Malmö skapas våra första Projektambulanser.

Projektambulansen syftar till att lokala initiativ får tillgång till- och stöd i sin process av professionella konst- och kulturaktörer. Den professionelle kulturaktören ges här möjligheten att utveckla verktygen tillsammans med de boende och verksamma i området, eller på skolan. Det är ett ömsesidigt lärande, ett ömsesidigt utbyte av kunskap, erfarenheter och idéer. Här matchas den lokala communityns behov mot rätt konst- och kulturkompetens (dansare, koreograf, regissör, dramaturg eller projektledare). CKC och communityn definierar tillsammans de specifika behov projektet behöver. Tillsammans utvecklas en arbetsmetod för att forma och gestalta berättelser och uppslag.

Läs mer om Projektambulanser och hur du kan vara med!

Community Sorgenfri Malmö

Många Mary! är arbetsnamnet på ett communityprojekt som tar avstamp i författaren Mary Anderssons skildring av uppväxten i fattig-Malmö på 1930-1940-talen. Projektet drivs av de boende i området; med bl a Gambiansk berättartradition och musik undersöker communityn i Sorgenfri vad Mary Anderssons berättelser betyder idag. Regissören Miriam Andersson Size leder projektet. Bakom Community Sorgenfri står CKC, Södra Communityteatern, ABF, MKB och boende i området.

Malmö Utopia

Ett Ung i Sommar-projekt i samarbete mellan ABF, Barnens scen, Soft Kulturella Nätverk, Känslokompaniet & CommunityKulturCentrum.

Malmö Utopia är ett kulturprojekt som tar tempen på unga Malmös visioner. Med kulturen har vi möjlighet att skapa visioner som inspirerar och visar vägen framåt, både för enskilda ungdomar och för samhället i stort. Därför vill vi erbjuda 55 ungdomar att under fyra veckor skapa egna berättelser om Malmö Utopia. Hur kommer livet att se ut om 50 eller 100 år? Statsskicket, kulturen, tekniken, kommunikationen mellan människor? hur tar vi oss fram?  hur kommer vi överens?  Vilka känslor får plats? Vad är ett utopiskt Malmö? Tillsammans med de unga vill vi skapa samtal om vår nutid och vår framtid, om de ungas framtid. Om demokrati och och om Malmö som en plats att bli vuxen på.

Med erfarna handledare från många olika delar av Malmös kulturliv får ungdomarna möjlighet att själva skapa allt ifrån redaktionellt arbete och kreativt skapande till scenisk och musikalisk gestaltning och tekniska lösningar. Ungdomarna får möjlighet att styra både innehåll och utförande och skaffar sig därmed breda kunskaper om hur man organiserar, samarbetar och genomför kulturprojekt på en professionell nivå.

Tre projekt i samarbete 

Barnens scen och Brändan i Folkets park samt ABFs lokaler på Föreningsgatan 54 blir utgångspunkten för tre olika verksamheter som samarbetar utifrån det gemensamma temat Malmö Utopia. Samarbete kommer ske framförallt under projektets uppstart och brainstorming kring temat och vid en gemensam slutproduktion/presentation av de olika slutprodukterna. Men även genom lokal och kunskapsutbyte på särskilda områden såsom teknik. Vi ser också positivt på att ungdomarna får större möjligheter att hitta ett område och en arbetsuppgift som passar deras intressen och förmågor genom möjlighet att besöka/byta platser med varandra inom de tre olika projekten.

CommunityKulturCentrum

CommunityKulturCentrum vill samla unga vuxna för att de ska få göra praktik som kulturarbetare. Det innebär att de under fyra veckor arbetar med en scenisk produktion som är tänkt att presenteras för publik. Produktionen rymmer scenkonstens samtliga yrkesmoment som dramatiskt skrivande, regi, producentskap, scenografi, kostym, scenisk gestaltning, musik, ljud- och ljussättning. 

Vi kommer att, tillsammans med de unga praktikanterna, undersöka premisserna för vad det är att vara ung i Malmö idag. Vi kommer att göra en research om att vara ung i Malmö ur ett historisk perspektiv och samtidigt blicka framåt, mot Malmö Utopia: hur tror vi att Malmö ser ut som stad för den som är ung om hundra år. Hur skulle vi vilja att den ser ut?

Arbetet med de unga delas in i tre steg:

1. Dokumentation och research. Här kommer alla unga att arbeta för att skapa ett material som ligger till grund för det konstnärliga skapandet. Här ser vi intervjuer med unga och äldre om erfarenheter från olika epoker, Malmö Stadsarkiv som källa att hämta kunskap ut, samt inhämtning av statistik: är Malmö en segregerad stad? Var finns ojämlikheten, är det i boende, ekonomi, hälsa? Hur har man i olika tider arbetet för ungas delaktighet och välmående?

2. Konstnärlig produktion. Här formas materialet till scenisk dramatik, scenisk gestaltning. Det är de ungas egen väg som ska leda fram till verkets fullbordan: ska det gestaltas med dialog, med dans, med poesi, med nyskrivna sånger? De konstnärliga besluten tas av de unga – men alltid med stöd och vägledning av den konstnärliga ledning som CKC bistår med.

3. Den färdiga produktionen presenteras för publik: det är familj, släktingar och vänner. Men även för en vidare krets. Att producera innebär att låta produktionen ta en form som kommunicerar med omvärlden. Det dagsaktuella smittskyddsläget kommer att vara vägvisande för hur den publika presentationen ser ut. Vi vill erbjuda en lustdriven sommarpraktik med utgångspunkt från ungdomarnas egna intressen och frågeställningar och skapa egenmakt genom erfarenhet.

Vi har som delmål att de olika slutprodukterna samt dokumentation av hela arbetet ska kunna redovisas i en gemensam slutproduktion med många olika uttrycksmedel; utställningar, poddavsnitt, scenisk gestaltning, text, musik, rörlig bild. Allt detta kommer redovisas på lämpligt och smittsäkert sätt; live i mindre grupper, utomhusaktiviteter och genom digitala kanaler med spridning under en specifik tidsperiod. 

Period maj – december 2021

Helsingborg Sundsgården

På Sundsgårdens Folkhögskola är teaterlinjen en plats för självstärkande process och att våga ta plats med det egna berättandet. Unga vuxna som står långt från arbetsmarknanden och unga vuxna med Asperger syndrom skapar föreställningar om sin vardag och sina drömmar. Projektambulansen ger möjlighet att tillsammans med CKC utforska fler metoder, sätt att berätta och möta publik. Samarbetet är en del av ett långsiktigt utbyte och Sundsgården kommer även att vara en plats/scen för workshops inför nästa communityBiennal i november 2021.

Communitybiennalens lokala ambassadörer

CKC håller under hösten 2021 återkommande workshops på bl a Sundsgården i Helsingborg  och på Barnens Scen, Folkets Park i Malmö.

Här hålls också Öppna Möten/Open Calls för programläggning och utveckling av Biennalens innehåll på varje plats. På så sätt sprider vi kompetens och ägarskap för Biennalen till fler aktörer i Skåne. Fler unga får chansen att vara en nod för sitt samhälle och bidra med sin kunskap och vetande till sin ort och till Malmö II Communitybiennal.

I sommar, den 13 juni – 9 juli, erbjuder CKC 20 praktikplatser för unga som vill prova på att arbeta med teater. Under ledning av AZ Kelsey och Yakin Mestour Bustos samlas unga på Brändan i Folkets Park för att undersöka identitet och samhälle i projektet Malmö Utopia. Målet är att inom projektperioden skapa ett verk och göra det tillgängligt för publik. Om de unga vill finns också möjlighet att vara med på höstens Biennal, den 26-28 novmber 2021.

De lokala nätverken blir ambassadörer för communitybiennalen och är nyckelpersoner i de större workshops/programmöten som hålls i Malmö.