Om oss

Communitykultur handlar om kulturen som en rättighet och möjlighet att delta och engagera sig i sin vardag, i sin närmiljö, tillsammans med andra.

Med en medskapande kultur är inte invånaren i första hand en presumtiv biljettköpare utan en samtalspartner att lyssna till. Vi tror att en kultur som bygger på att fler kommer till tals på sikt bidrar till ett starkare band mellan samhälle och kultur och dessutom ger oss nya infallsvinklar och nya perspektiv. Här finns mycket att göra och massor av kunskap att samla in och förmedla.

Vill du vara med? Här hittar du olika vägar in till communitykulturen

Läs mer om vad det innebär att vara medlem i CKC (som kulturaktör)

Erfarenhets- och kunskapsutbyte

CommunityKulturCentrum ska vara:

  • en mötesplats för ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskaper.
  • en kunskapsförmedling av, med och för invånarna. Här ska invånare med vitt skilda kunskaper kunna mötas och utbyta erfarenheter.
  • en inspirationskälla till förändringsarbete. Här ska enskilda kulturutövare, fria grupper och institutioner känna sig välkomna att inspireras, undersöka och prova nya vägar i det egna arbetet.
  • en metodbank öppen för alla, en insamlingsbas med uppgift att fånga in, dokumentera och utveckla strategier och metoder.
  • en avsändare av Communitybiennalen, en medskapande-konferens som arrangeras vartannat år. Biennalen syftar till att undersöka och manifestera communitykulturens möjligheter och utvecklingspotential.

Konstnärlig handledning

CommunityKulturCentrum ska vara:

  • en möjliggörare och samtalspartner åt de invånare som vill gestalta och berätta med konsten, musiken, dansen, teatern eller det skrivna ordet som verktyg.
  • en förmedlare av kvalificerad konstnärlig handledning. De invånare som söker en metod för att utveckla en idé ska kunna vända sig till CommunityKulturCentrum. Här förmedlas rätt kompetens till rätt uppdrag.

Utveckling av communitykulturen

CommunityKulturCentrum ska vara:

  • en motor i utvecklingen av Communitykultur i hela landet men även i en nordisk och internationell kontext.
  • en katalysator av idéer. De nya rön och råd som samlas in, ska genom lokala/regionala CommunityKulturCentrum förmedlas till fler nyfikna kulturarbetare och kulturinstitutioner över hela landet.
  • en ständigt pågående workshop som provar nya verktyg för att förfina och utveckla communitykulturens metodarbete.

Sammanfattningsvis vill CommunityKulturCentrum vara en organisation för invånarnas rätt att medverka i kulturprocessen i dess helhet; från idé till färdig produktion, från den egna berättelsen till kollektiv gestaltning.